Pereiti prie turinio
Workland
Pagrindinis Vieta Sprendimai Narių istorijos Rezervacija Blog Apie Mus

Privatumo Politika

„Workland Estonia OÜ“ (toliau – Workland) rūpinasi jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) paaiškinama, kaip Workland (kontaktinė informacija pateikiama toliau) renka ir naudoja informaciją, kurią suteikiate naudodami paslaugas, prieinamas mūsų svetainėje www.wrkland.com (toliau – Svetainė) arba jei naudojatės bet kuriomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos).

Naudodamiesi Svetaine arba lankydamiesi joje, arba naudodamiesi mūsų Paslaugomis, jūs, kaip mūsų svetainės naudotojas arba mūsų klientas (toliau – Naudotojas, Klientas arba jūs), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šioje Politikoje pateikiamas nuostatas.

Mes tvarkome Asmens duomenis pagal Privatumo politiką ir pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR) ir galiojančius nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai).

Esame įsipareigoję užtikrinti informacijos, susijusios su mūsų klientais, galimais klientais, jų susijusiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, privatumą ir konfidencialumą bei laikytis toliau išdėstytos politikos, atitinkančios mūsų profesinę atsakomybę ir taikomus Duomenų apsaugos teisės aktus.
Esame Asmens duomenų, kurie patenka į šios Politikos apimtį, valdytojas.

1. Politikos apimtis
Šioje Politikoje aprašoma, kaip tvarkome Asmens duomenis, susijusius su:
• visais klausimais, susijusiais su mūsų klientais, buvusiais klientais ir galimais klientais;
• naujienlaiškiais ir rinkodaros informacija;
• įdarbinimo procesais;
• slapukais, kuriuos naudojame mūsų Svetainėje;
• visais mūsų įstatymais numatytais įsipareigojimais, susijusiais su BDAR, visais susijusiais Duomenų apsaugos teisės aktais bei kitais teisės aktais ir reglamentais, kurie gali būti taikomi.

2. Duomenų tvarkymo tikslai, priemonės ir saugojimo laikotarpis
a) Naujienos, publikacijos ir renginiai: mes galime naudoti informaciją, kurią mums pateikėte (vardą, pavardę, pareigas, jūsų el. pašto adresą, visus pateiktus telefono numerius, jūsų adresą ir kitą informaciją), kad siųstume jums naujienas apie naujausius Workland patobulinimus, jums teikiamų paslaugų apimtį bei informaciją apie būsimus įvykius, kurie jums gali būti įdomūs, įskaitant edukacinius seminarus. Naudosime jūsų Asmens duomenis šiuo tikslu tol, kol pranešite, kad nebenorite gauti iš mūsų tokios informacijos.
b) Slapukai: naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie tai, kaip naudojate mūsų Svetainę. Slapukai sudaro sąlygas teikti jums paprastesnę ir prieinamesnę Svetainės naudojimo patirtį. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums pagerinti reklamų, naudojamų įvairiuose kanaluose, aktualumą. Informacija paprastai neapima jokių duomenų, kurie leistų jus identifikuoti kaip fizinį asmenį.
c) Įdarbinimas: galime naudoti Svetainę ir kitus kontaktinius kanalus, kurie pateikiami Svetainėje, rinkti informaciją apie jūsų darbo arba praktikos prašymus. Naudosime Asmens duomenis, kuriuos pateikėte dokumentuose su savo paraiška. Saugosime duomenis, surinktus per įdarbinimo procesą, tol, kol jie bus reikalingi įvertinti paraišką ir pagal visus susijusius teisės aktus ir reglamentus. Be to, galime paprašyti jūsų sutikimo saugoti jūsų Asmens duomenis tam tikrą laiką po to, kai įvertinsime jūsų paraišką.

3. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis remdamiesi:
• jūsų sutikimu;
• mūsų teisiniu susitarimu, kuris įtvirtina pagrindą tvarkyti duomenis;
• teisiniais įsipareigojimais, kuriais esame susisaistę; ir (arba)
• mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų paslaugų kokybę.
Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis tik ta apimtimi, kurios reikia, kad įgyvendintume tikslą, dėl kuriuo juos renkame. Prieiga prie jūsų Asmens duomenų bus apribota iki personalo, kuriam būtina tvarkyti Asmens duomenis, kad įvykdytų savo profesinius įsipareigojimus ir pareigas jums, kaip klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ir tvarkomi ilgiau negu būtina duomenų tvarkymo tikslais, minėtais pirmiau.

Mes įgyvendinome tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina saugų jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų integralumas.

4. Jūsų Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Naudojamės tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad užtikrintume mūsų paslaugų ir Svetainės funkcionalumą. Turime perduoti jūsų Asmens duomenis šiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti mums paslaugas. Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai laikomi duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, kurie bus perduoti šiems trečiųjų asmenų paslaugų teikėjams, bus apriboti iki mažiausio kiekio, reikiamo užtikrinti trečiųjų šalių paslaugų teikimą.

Mums užtikrino, kad visi trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kuriems perduodame jūsų Asmens duomenis, vadovausis mūsų nurodymais, kaip tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reglamentuojamas duomenų tvarkymo susitarimuose arba duomenų tvarkymo sąlygose, kurios galioja tarp mūsų ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų. Visi trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kaip duomenų valdytojai, turi užtikrinti, kad jie tvarkys jūsų Asmens duomenis taip pat atidžiai ir kruopščiai, kaip mes; jie taip pat yra teisiškai įsipareigoję jums ir mums, jei elgiasi kitaip, negu yra užtikrinę. Be to, šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi įgyvendinti technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį, kokį mes užtikriname savo duomenų tvarkymo procesuose.

5. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
Esame įsipareigoję užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Maloniai prašome jūsų padėti mums laikytis šio įsipareigojimo ir užtikrinti, kad pranešite mums apie visus pasikeitimus, susijusius su jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarkome.
Jūs bet kada galite pasinaudoti toliau pateiktomis teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmens duomenų tvarkymu:
a) prieigos teise: turite teisę prašyti prieigos prie visų duomenų, kurie laikomi Asmens duomenimis. Ši teisė apima, pavyzdžiui, teisę būti informuotam, ar tvarkome jūsų Asmens duomenis, kokias Asmens duomenų kategorijas tvarkome ir kokiu tikslu tai darome;
b) teise taisyti: turite teisę prašyti, kad pataisytume bet kuriuos iš jūsų Asmens duomenų, jei manote, kad jie netikslūs arba neišsamūs;
c) teise prieštarauti: turite teisę prieštarauti tam tikriems Asmens duomenų tvarkymo veiksmams, įskaitant, pavyzdžiui, jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba kai duomenų tvarkymą grindžiame kitais teisėtais interesais;
d) teise ištrinti: taip pat galite prašyti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jų nebereikia tikslais, kuriais buvo renkami, arba jei manote, kad tvarkymas yra neteisėtas, arba jei manote, kad Asmens duomenys turi būti ištrinti, jog būtų atitiktis teisiniams reikalavimams;
e) teise į duomenų perkeliamumą: jei jūsų Asmens duomenys tvarkomi automatiškai su jūsų sutikimu arba remiantis abipusiu sutartiniu santykiu, galite prašyti mūsų pateikti tokius Asmens duomenis struktūrišku, dažnai naudojamu ir skaitmeniniu formatu. Be to, taip pat galite prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Turėkite omenyje, kad paskutinis veiksmas gali būti atliktas, jei jis techniškai įmanomas;
f) teise atsiimti savo sutikimą: Tais atvejais, kai tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atsiimti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;
g) teisė atsisakyti rinkodaros pranešimų: mes taip pat suteikiame galimybę atsisakyti mūsų pranešimų jums, kuriuose siunčiame informaciją apie Bendrovę, apie mūsų organizuojamus įvykius arba bet kokią kitą informaciją, kuri, mūsų nuomone, gali būti jums įdomi. Be to, rinkodaros pranešimų galite atsisakyti ir susisiekę su mumis.

Jei turite skundų dėl to, kaip tvarkome jūsų Asmens duomenis, arba tiesiog norėtumėte sužinoti daugiau apie mūsų duomenų tvarkymo veiklą, nedvejodami bet kada susisiekite su mumis naudodami informaciją, pateiktą paskutiniame šios Politikos skyriuje.

Jūs turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai (toliau – DAI), jei manote, kad jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisingai, arba jei manote, kad pažeidėme jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Galite pateikti skundą susisiekdami su savo jurisdikcijos DAI, t. y. su jūsų duomenų subjekto teisių tariamo pažeidimo arba netinkamo tvarkymo arba jūsų duomenų, vietos DAI arba vietos, kurioje gyvenate ir dirbate, DAI.
Toliau pateikiamas DAI sąrašas, aktualus šios Politikos apimčiai:
• Estijos duomenų apsaugos inspekcija Estijoje: http://www.aki.ee/en
• Valstybinė duomenų inspekcija Latvijoje: http://www.dvi.gov.lv/en/
• Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng

6. Jūsų duomenų tvarkymo vieta
Saugome ir tvarkome Asmens duomenis Europos Sąjungoje.

Pateikdami savo Asmens duomenis mums arba sutikdami, kad tvarkytume jūsų Asmens duomenis, sutinkate, kad tvarkytume jūsų Asmens duomenis, įskaitant jų saugojimą. Imsimės visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad užtikrintume, jog su jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir pagal galiojančius Duomenų apsaugos teisės aktus. Nesaugosime jokių jūsų Asmens duomenų ilgiau, negu reikia, kad įvykdytume šioje Politikoje numatytus tikslus. Pavyzdžiui, galime perduoti jūsų Asmens duomenis remdamiesi:
• Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
• standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, numatytomis Europos Komisijos;
• standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, numatytomis DAI;
• naudodamiesi kitais galimais saugikliais ir leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, kai tai leidžia galiojantys teisės aktai.
Kaip ir su visais jūsų Asmens duomenimis, galite prašyti, kad praneštume visą informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį. Kaip ir norėdami pasinaudoti visomis savo duomenų subjekto teisėmis, tai galite atlikti susisiekę su mumis pasinaudodami informacija, pateikta šios Politikos gale.

7. Kontaktai
Nedvejodami susisiekite su mumis, jei norite paklausti, norite pateikti užklausą, pasidomėti arba pateikti skundą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo: [email protected]

8. Politikos pakeitimai
Mes galime atlikti šios Politikos pakeitimus, kai mums tai atrodys tinkama. Jei Politika bet kokiu aspektu pakeičiama, tuomet naujausia šios Politikos versija bus paskelbta mūsų svetainėje. Raginame jus pasitikrinti, ar Politikoje nebuvo atlikta jokių pakeitimų.